Κατά την εκτέλεση ενός έργου οι κατασκευαστές, οι εργολάβοι και οι υπεργολάβοι, αντιμετωπίζουν συχνά ιδιαιτερότητες ως προς το υπόστρωμα πάνω στο οποίο πρόκειται να εφαρμόσουν κάποιο ρητινούχο υλικό.

Γνωρίζουν καλά ότι οι επικαλύψεις των ρητινούχων υλικών είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται σε καθαρό και υγιές υπόστρωμα.
Καθαρή και υγιής επιφάνεια νοείται αυτή που είναι απαλλαγμένη από σκόνη, λάδια και άλλα ξένα σώματα ή σαθρά τμήματα.

Όταν το υπόστρωμα που θα επικαλυφθεί με ρητινούχα υλικά είναι καινούριο, που σημαίνει ότι είναι υγιές, συνήθως ακολουθούν μόνο τη μέθοδο της μηχανικής επεξεργασίας (τρίψιμο με μηχανή μωσαϊκού), ώστε να δημιουργηθούν πόροι στην επιφάνεια και έτσι να εξασφαλιστεί άρρηκτη πρόσφυση του κατάλληλου ασταριού.

Όταν το υπόστρωμα είναι παλαιό, τότε εξασφαλίζουν πρώτα το γεγονός ότι είναι σταθερό, δηλ. δεν έχουν δημιουργηθεί αποκολλήσεις ή κενά στη βάση του.
Σε περίπτωση που το μεγαλύτερο μέρος του υποστρώματος είναι σαθρό, τότε το ξηλώνουν και κατασκευάζουν νέα υπόβαση.

Εάν μόνο μικρά τμήματα είναι σαθρά, τότε ξηλώνουν τα τμήματα αυτά και στοκάρουν τοπικά τα κενά, που δημιουργούνται.
Όταν το παλαιό υπόστρωμα είναι σταθερό, τότε εξετάζουν εάν υπάρχουν υπολείμματα από άλλες επικαλύψεις ή κόλλες και τα απομακρύνουν με τρίψιμο.

Στο επόμενο στάδιο εξετάζουν εάν το υπόστρωμα έχει εμποτιστεί με λιπαρές ουσίες (λάδια, γράσα, κ.λπ.) και μέχρι ποιο βαθμό.
Στις περιπτώσεις αυτές συνήθως επιβάλλεται ειδικός χημικός καθαρισμός (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με το Τεχνικό Τμήμα της CIVIL PLUS).

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ- ΜΩΣΑΪΚΟ- ΜΑΡΜΑΡΟ

Στην περίπτωση των δαπέδων, όταν το υπόστρωμα είναι από σκυρόδεμα, τότε ο εργολάβος διαμορφώνει απαραίτητα αρμούς διαστολής, βάσει των κανόνων κατασκευής και ανάλογα με τη μορφή και τις διαστάσεις της κάθε επιφάνειας και τους γεμίζει με ειδικό ελαστομερές υλικό.

Ωστόσο, οι αρμοί αυτοί καλύπτονται με τα ρητινούχα υλικά και έτσι η τελική επιφάνεια του δαπέδου εμφανίζεται ενιαία.

Εάν το σκυρόδεμα είναι καινούργιο, ο εργολάβος δεν εφαρμόζει τα συνήθη ρητινούχα υλικά εάν δεν έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 ημέρες από τη σκυροδέτηση και η υγρασία του υποστρώματος είναι εκτός των ορίων του 4-6% (η μέτρηση πραγματοποιείται με ειδικό υγρασιόμετρο). Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα να μεσολαβήσει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα ή που οι συνθήκες περιβάλλοντος δε βοηθούν την εξάτμιση της υγρασίας, τότε επιλέγονται ειδικά υλικά κατάλληλα για υγρό υπόστρωμα.

Όταν η επιφάνεια είναι παλιά , κρίνεται απαραίτητος ο μηχανικός καθαρισμός, ο οποίος επιτυγχάνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) με χρήση σφαιριδοβολής
β)με χρήση μηχανής μωσαϊκού (ή με σβουράκι για μικρότερες επιφάνειες)
γ) με χρήση αμμοβολής
δ) με χρήση υδροβολής
ο εργολάβος επιλέγει την καταλληλότερη μέθοδο, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το υπόστρωμα και τις συνθήκες του κάθε χώρου (μέγεθος επιφάνειας, αερισμός, ύπαρξη σιφονιών κλπ).

Σε όλες τις περιπτώσεις απομακρύνουν τη δημιουργούμενη σκόνη με χρήση απορροφητικής σκούπας.

Όπου χρησιμοποιείται νερό, αφήνουν οπωσδήποτε την επιφάνεια να στεγνώσει καλά.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Λόγω του ότι οι μεταλλικές επιφάνειες δεν είναι πορώδεις, πριν την εφαρμογή των ρητινούχων υλικών, πραγματοποιείται επεξεργασία με αμμοβολή ή σβουράκι ή συρματόβουρτσα ή γυαλόχαρτο, ώστε να εξασφαλιστεί η άρρηκτη πρόσφυση των στρώσεων που ακολουθούν.
Ως υπόστρωμα χρησιμοποιείται συνήθως αντισκωριακό αστάρι, εποξειδικής βάσης, ώστε να προστατεύεται το μέταλλο από τη διάβρωση. Εάν έχουν ήδη παρουσιαστεί σημάδια διάβρωσης (σκουριά), τότε αυτή απομακρύνεται τελείως με τρίψιμο, πριν την εφαρμογή του ασταριού.

ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Πριν την εφαρμογή των ρητινούχων υλικών σε ξύλινες επιφάνειες, απομακρύνονται όλες οι παλιές επικαλύψεις (π.χ. βερνίκι) με μηχανικό καθαρισμό με τη χρήση παρκετέζας, στην οποία προσαρμόζεται κάθε φορά το κατάλληλο σμυριδόχαρτο.